Jesteś tutaj:
 

Projekty realizowane przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętorzyskiego

Kompleksową realizacją projektów informatycznych i teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego podjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zajmuje się Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Ważniejsze projekty z zakresu ICT realizowane na terenie naszego województwa:
 
Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 108 Partnerami – Jednostkami Samorządu Terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty), Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz Prokuraturą Okręgową w Kielcach.
Celem nadrzędnym projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi obejmującego systemy dziedzinowe  wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.
W wyniku realizacji tego projektu każdy urząd gminy czy powiatu uzyska niezbędną bazę, by stać się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.
Założenia tego projektu odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwiają samorządom województwa świętokrzyskiego realizację zadań wynikających z tej ustawy.
Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Link do strony projektu : www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/
 
Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (w skrócie SIPWŚ) realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) w partnerstwie z  jednostkami administracji samorządowej, tj. powiatami i  gminami województwa świętokrzyskiego. 
Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest  w 85% (21,25 mln zł). 
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł) 
Projekt SIPWŚ obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym. 
Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Link do strony internetowej projektu:  www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/
 
Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie".
Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" (w skrócie SSPW) jest zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla ponad  90% mieszkańców województwa. 
W ramach projektu SSPW do końca 2015 r. zostanie wybudowane ok. 1,4 tys. km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. Powstanie wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostaną też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego (wielu obecnych na rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już chęć tego rodzaju współpracy przy rozwoju usług szerokopasmowych w Regionie). Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową, ale również technologiczną, gdyż, biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku.
Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiększenie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego  zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
 
Link do strony projektu: http://sspw.umws.pl/
 
Projekt ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT).
Doświadczenia europejskie wskazują na niską absorpcję środków strukturalnych na zadania związane ze Społeczeństwem Informacyjnym. Szczególnie dotyczy to regionów z nowych państw członkowskich UE. Przyczyny leżą zarówno w braku wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego zarówno wśród mieszkańców, administracji publicznej i przedsiębiorstwach jak też w braku odpowiednich instrumentów do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a szczególnie infrastruktury. Szczegółowe informacje dotyczące tej tematyki są dostępne na różnych szczeblach, w różnych sektorach, natomiast sytuacja w regionach jest najczęściej zdecydowanie różna od wiedzy posiadanej na szczeblach centralnych.
Lider projektu CSI Piemonte z Włoch zaproponował realizację projektu ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT) realizowanym w ramach programu INTERREG IVC, którego celem jest próba rozwiązanie powyższego problemu poprzez powołanie regionalnych instytucji/organizacji (Obserwatoriów ICT), które będą posiadać kompetencje zbadania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w swoim regionie (zasięg sieci szerokopasmowych, wykorzystanie technologii ICT czy rozwoju e administracji) oraz analizy zgromadzonych danych w celu określenia kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Docelowo efektem realizacji projektu ONE powinna być większa absorpcja funduszy strukturalnych na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego i technologii ICT w województwie poprzez:
- stworzenie regionalnych Obserwatoriów ICT dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z innymi regionami,
- stworzenie federacji istniejących i tworzonych Obserwatoriów ICT w celu stworzenia i doskonalenia metodologii badań i wymiany informacji,
- wzmocnienie organizacji w regionie mające na celu zwiększenie pozyskiwania środków europejskich na skutek realizacji strategii opracowanych przez Obserwatoria,
- zaangażowanie się instytucji pozarządowych w rozwiązywaniu powyższych problemów..
Swój udział w projekcie zadeklarowały poniższe regiony:
Włochy - Region Liguria, Region Piemoncki, Insiel;
UK - Manchested Digital Development Agency; 
Belgia, 
Niemcy - MFG Baden-Wuerttemberg, 
Czechy - Vysocina EPMA,
Polska - Województwo Łódzkie; Województwo  Świętokrzyskie
Cypr- Office of the Commissioner
Link do strony projektu: www.e-swietokrzyskie.pl/one/
 
 
Źródło: BSI
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Wszystkiego najlepszego!