Jesteś tutaj:
 
«Powrót

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

herb województwa świętokrzyskiego W poniedziałek 20 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  Statutu Województwa Świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej Andrzeja Swajdy,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
9.1. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
9.2. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach;
9.3. nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach;
9.4. nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
9.5. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy;
9.6. nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;
9.7. nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 196,30 m2 na okres 3 lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie":
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2022 oraz Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2022:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0017 jako działka nr 1319/23 o pow. 0,0114 ha i w obrębie 0024 jako działka nr 41/9 o pow. 0,0298 ha:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż , w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, obręb 0010, jako działka nr 1033/5 o pow. 0,5246 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Kielcach:
a) wystąpienie Członka Zarządu Województwa Agaty Binkowskiej,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ,w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:
a) wystąpienie Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:
a) wystąpienie  Wicemarszałka Województwa Jana Maćkowiaka,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok (2 projekty):
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwał.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2017 i 2018 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej - Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
23. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" za lata  2014- 2016.
24. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego" za lata 2015 -2016.
25. Informacja o stanie realizacji umowy partnerstwa publiczno – prywatnego nr DOA. III. 67.2015 z dn. 18 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Operatorem Infrastruktury.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Stanisława i Mikołaja
Wszystkiego najlepszego!