Jesteś tutaj:
 
«Powrót

RDOŚ w Kielcach oraz dyspozycje mieniem województwa tematami XXXVIII Sesji Sejmiku

RDOŚ w Kielcach oraz dyspozycje mieniem województwa tematami XXXVIII Sesji Sejmiku

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (06).JPGPodczas obrad XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni jednogłośnie wyrazili dezaprobatę wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Zdecydowano również o zgodzie na zbycie mienia województwa przy ul. Langiewicza w Kielcach.

Pierwszym merytorycznym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

- Przedkładany dziś projekt zakłada uwzględnienie zmian przepisów dotyczących petycji oraz zmiany aktów prawnych regulujących działanie samorządu terytorialnego. Na bazie doświadczeń w projekcie uchwały zawarto rozwiązania usprawniające realizację zadań należących do samorządu i jego jednostek - mówił przewodniczący Komisji Statutowej Sejmiku Województwa, Andrzej Swajda, który przedstawił projekt uchwały.

W kolejnym punkcie omawiane były projekty uchwał w sprawie nadania statutów samorządowym jednostkom ochrony zdrowia: Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach.

- Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych do dnia 31 grudnia 2017 roku. W ramach tych zmian między innymi ujednolicono zapisy dotyczące gospodarki finansowej oraz nazewnictwo - mówiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie statuty jednostek zostały przyjęte jednogłośnie.

Radni wyrazili również zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 196,30 m2 na okres 3 lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach.

- Pomieszczenia te dotychczas były wykorzystywane przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, a dyrektor tej instytucji wystąpił o kontynuację najmu tych pomieszczeń. Wynajęcie ich zmniejszy koszty utrzymania budynku i przyniesie dochód szpitalowi - argumentowała Anna Nocuń.

Kolejny raz Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zdecydował się wesprzeć - poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Telefon Zaufania dla osób w kryzysie.

- Średnio w ciągu roku z tej pomocy korzysta ponad 200 osób, udało się dzięki niemu uratować życie kilku osób i tym chętniej podejmujemy tę uchwałę - argumentował członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.

Sejmik przyjął także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2022 oraz Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

- Jesteśmy zobligowani ustawą do uchwalenia tych programów. Nadrzędnym ich celem jest ograniczanie przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w województwie świętokrzyskim. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa cele i kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy istotne z punktu widzenia regionalnej polityki społecznej w najbliższych 5 latach. Pod uwagę przy jego tworzeniu wzięliśmy wyniki badań ogólnopolskich i w województwie, dane prokuratury, policji i innych instytucji. Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie celu głównego, kierunków szczegółowych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mówił, przedstawiając projekt, Piotr Żołądek.

Kolejnym punktem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0017 jako działka nr 1319/23 o pow. 0,0114 ha i w obrębie 0024 jako działka nr 41/9 o pow. 0,0298 ha.

- Projekty te wynikają z decyzji Zarządu Województwa. Przeznaczeniem tych działek będą ogólnodostępne drogi dojazdowe. Gmina Kielce posiada dwie działki, które nie mają dostępu do drogi publicznej i Prezydent Miasta Kielce poprosił o przekazanie tych działek aby ten dostęp do owych działek zapewnić - wyjaśniała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Następnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.

- Decyzją Zarządu i w porozumieniu z właścicielem działek sąsiadujących proszę o wyrażenie zgody na to, aby ta nieruchomość poddana została procedurze sprzedaży. W mojej opinii jest to właściwy moment na sprzedaż tej nieruchomości, szczególnie, że część budynków nie nadaje się już do użytkowania. - mówiła w tym punkcie Agata Binkowska.

Oba projekty uzyskały pozytywne opinie komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Budżetu i Finansów i zostały przyjęte przez radnych.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego

- Pociągi Przewozów Regionalnych i kolej marszałkowska jeżdżą tam od wielu lat. Uzgodniliśmy, że trasę tę będzie obsługiwał ich przewoźnik i aby mógł wjeżdżać on na teren naszego województwa, potrzebna jest zgoda Sejmiku - mówił, przedstawiając ten punkt obrad Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Sejmik pochylił się również nad przyszłością lotniska w Masłowie, podczas dyskusji nad uchwałami nad wyrażeniem zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc oraz Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.

- Uchwały, które przedkładamy są elementem całościowego spojrzenia Zarządu Województwa na kwestię lotniska. Jeżeli nie będzie na lotnisku w Masłowie Aeroklubu Kieleckiego, to zapewne zniknie i samo lotnisko. O ile dziś nie ma dziś konkretnego wykorzystania transportowego lotniska w transporcie publicznym, to może ona pojawić się w kolejnych latach. Odbudowanie tego lotniska byłoby w takim wypadku kosztowne, bardzo trudne, a nawet niemożliwe - mówił Jan Maćkowiak.

Radni przyjęli obie uchwały, a następnie Maria Fidzińska - Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz budżecie województwa na 2017 rok.

Do porządku obrad Sesji dodany został punkt dotyczący projektu uchwały przyjmującej stanowisko Sejmiku w sprawie wyrażenia dezaprobaty wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

- Dotarły do nas informacje o planach likwidacji tej jednostki. Jesteśmy województwem specyficznym, w którym ponad 65% powierzchni to obszary chronione przyrodniczo. Sprawia to, że niemal każda inwestycja potrzebuje zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a sam proces jest długotrwały. Nie wyobrażam sobie, przeniesienia tej instytucji, bo spowoduje to ogromne opóźnienia w wydawaniu decyzji, liczone w miesiącach czy nawet latach. Jednostka ta jest zatem niezwykle istotna dla rozwoju regionu - mówił, przedstawiając projekt stanowiska, członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.

W stanowisku Sejmiku czytamy m.in. "Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia regulacji  zawartych w projekcie ustawy o zmianie w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, a także  projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, które ukazały się na  stronach Rządowego Centrum Legislacji (druk UD288). W wyniku zaproponowanych zmian województwo świętokrzyskie, dysponujące jedną z najwyższych wartości przyrodniczych w Polsce (65,06% powierzchni to obszary prawnie chronione, w tym 14% to obszary Natura 2000), nie będzie posiadało regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

- Istnieje zagrożenie, że województwo straci niezwykle ważną instytucję, która osłabia inwestycyjną pozycję naszego regionu. Nie mamy również pewności co do obecnie zatrudnionych w RDOŚ, którzy są wybitnymi specjalistami - dodał przewodniczący Sejmiku Województwa, Arkadiusz Bąk.

"Praca wysoko wykwalifikowanych ekspertów RDOŚ w Kielcach, doskonale znających specyfikę naszego regionu, pozytywnie wpłynęła na jakość dokumentów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji na środowisko, wymaganych przez Unię Europejską przy udzielaniu dofinansowania, przez co udało się znacząco zmaksymalizować wydatkowanie funduszy europejskich" - głosi stanowisko.

Zostało ono jednogłośnie przyjęte przez radnych Sejmiku i zostanie przekazane Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Środowiska oraz Parlamentarzystom Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas briefingu prasowego przed Sesją oraz na jej zakończenie, przewodniczący Sejmiku poinformował media i radnych o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie uchylenia statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Sąd uznał statut za w pełni zgodny z prawem, a argumenty stojące za rozstrzygnięciem nadzorczym nie znalazły w żadnym aspekcie uzasadnienia – powiedział Arkadiusz Bąk.

 

www.sejmik.kielce.pl

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Elżbiety i Seweryna
Wszystkiego najlepszego!