Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

XXXIV Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (25).JPGPodczas XXXIV Sesji Sejmiku Województwa, radni udzielili Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Mowa była również o stanie sanitarnym województwa, budowie trasy S74, sytuacji Grupy Sadowniczej Owoc Sandomierski oraz inwestycjach w Uzdrowisku Busko-Zdrój.

Pierwszym punktem obrad było wstąpienie Marka Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw.

- Pochodzę również z Ziemi Kieleckiej, bo moje rodzinne Opoczno niegdyś właśnie było na Kielecczyźnie. Dziękuję za zaproszenie, bo warto wymieniać się doświadczeniami i uwagami i również po to był Kongres Sejmików Województw RP, który województwo łódzkie organizowało w ubiegłym miesiącu. Pojawiają się już komentarze, że te Kongresy powinny być kontynuowane, szczególnie, że było to pierwsze takie spotkanie wszystkich radnych od 1998 roku. Mówiliśmy o problemach, jakie mają obecnie samorządy. Pan przewodniczący Bąk zwracał w Łodzi uwagę, że reforma samorządowa nie jest jeszcze dokończona, gdyż tych kompetencji samorządów powinno się dokładać - mówił Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

- Dziękuję Panu Mazurowi za dobrą organizację tego spotkania, za zapewnienie możliwości merytorycznej i bezstronnej dyskusji i myślę, że w kolejnych Kongresach radni Sejmiku będą uczestniczyć - powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk.

Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok. Głos w tym punkcie jako pierwszy zabrał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

- Tam, gdzie udział środków unijnych był większy, poziom wykonania budżetu był wyższy, co pokazuje prawidłowość, że 2016 rok nie był jeszcze tym mocnym rozpoczęciem jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Mamy stabilną i racjonalną politykę zadłużenia, co pozwala nam być czwartym najmniej zadłużonym województwem w Polsce. Można powiedzieć, że w pełnym tempie konkursy na pozyskiwanie środków unijnych ruszyły w tym roku - mówił Adam Jarubas, który zaznaczył również, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie i bez żadnych uwag zaopiniowała sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Województwa, Maria Fidzińska - Dziurzyńska.

- Dochody w roku 2016 wyniosły 416 602 340,41 złotych z planowanych 426 996 974,87 zł a zatem zostały wykonane w 97,6 procent. Poziom wykonania wydatków wyniósł natomiast 86,4% i łącznie wyniosły one 384 163 659,17 zł z planowanych 444 613 030,04 złotych. Największe wydatki stanowiły transport i łączność - ponad 156 mln złotych oraz rolnictwo i łowiectwo - 31 mln złotych. Wynik budżetu to nadwyżka wynosząca 32,4 mln złotych przy planowanym deficycie wynoszącym 17 mln złotych - mówiła Maria Fidzińska - Dziurzyńska, podkreślając, że biegli rewidenci nie mieli zastrzeżeń do sprawozdania.

Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, przedstawił jej przewodniczący, Krzysztof Dziekan.

- Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu województwa za 2016 rok. Zarząd przestrzegał przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej i kierował się kryteriami celowości, rzetelności, legalności i oszczędności w gospodarowaniu finansami publicznymi - mówił Krzysztof Dziekan.

Następnie radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, udzielając go Zarządowi.

Informację Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2016 r. przedstawiała - Anna Stańczak, zastępca Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

- Możemy czuć się bezpiecznie, nie występują szczególnie niebezpiecznie choroby zakaźne ani zdarzenia wymagające wprowadzania stanów wyjątkowych - podsumowała Anna Stańczak.

Decyzją Sejmiku nadany został również statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz wyznaczony został wiceprzewodniczący tej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej.

Przyjęta została również Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok. Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Z zadania dotyczące robót budowlanych pozostało nam 352 tys. złotych i prosimy by te środki zostały przesunięte na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnej. Jest bardzo duże zainteresowanie tymi działaniami i środki te są niezwykle potrzebne - wyjaśniał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

- Dotacje te wynoszą od 6 do 10 tys. złotych. Łącznie w tym konkursie mieliśmy do wydania 100 tys. złotych, które przeznaczone zostaną na 15 projektów. Są to projekty zróżnicowane, choć trzeba zaznaczyć, że aż 14 projektów dotyczyło obiektów sakralnych - wyjaśniał Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Pozytywną opinię otrzymał również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy państwowe części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.

- Umowa będzie dłuższa niż okres trzyletni, dlatego konieczny jest okres bezprzetargowy. Obecna umowa kończy się we wrześniu tego roku. Działalność, która jest tam prowadzona oczywiście nie może być prowadzona gdzie indziej, a jest to działalność wyższej użyteczności publicznej. Polega ona na zapobieganiu oraz interweniowaniu w przypadku klęsk żywiołowych. Ze względu na wyższy interes publiczny proszę Sejmik o podjęcie proponowanej uchwały – wyjaśniał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Sejmik przyjął także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Przedmiotem obrad był również projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A.

- Od 2013 Samorząd Województwa jest właścicielem spółki Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. i jest to dobra okazja by przedstawić funkcjonowanie Uzdrowiska i jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Liczba łóżek zwiększyła się o ponad 100 i wynosi 1200. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o ponad 14 milionów lat, a wynik finansowy netto osiągnięty w ciągu ostatnich 4 lat to 13,5 mln złotych. Spółka zainwestowała w swój rozwój 44,8 mln złotych w ciągu ostatnich 4 lat. Kwota 1,5 mln złotych o którą chodzi w uchwale zostanie przekazana na remont basenu w Szpitalu Krystyna, którego technologia jest przestarzała, a obłożenie jest duże. Dodatkowo w sali po sąsiedzku dobudowany będzie mniejszy basen solankowy - wyjaśniał Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Sejmiku przyjęli ten projekt, podobnie jak projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 - 2033 oraz projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok.

- Dochody w tym toku wzrosną o 17 499 555 zł, a wydatki o 12 241 312 złotych. Wolne środki zmniejszą się o 5,5 mln, a deficyt budżetu zmniejszy się o ponad 5,2 mln zł. Zmiany te wynikają m.in. z przesunięcia terminów zadań inwestycyjnych - mówiła Maria Fidzińska - Dziurzyńska.

Sytuację na rynku pracy województwa świętokrzyskiego przedstawił Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, stopa bezrobocia wynosi 9,5%, a w powiatowych urzędach pracy jest zarejestrowanych 50 278 osób. Od początku roku ta liczba zmniejszyła się o prawie 12 tys. osób. Bardzo cieszyć może wzrost przeciętnego zatrudnienia, którego skala dwukrotnie przewyższa ubiegłoroczne - wyjaśniał Arkadiusz Piecyk.

Sejmik przyjął również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2014 – 2016, która nie wykazała żadnych uchybień w działalności jednostki. Nieprawidłowości nie stwierdzono również w przedmiocie działalności statutowej w latach 2014 – 2016 w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, gdzie kontrolę również przeprowadziła Komisja Rewizyjna.

Do porządku obrad Sesji włączone zostały trzy dodatkowe punkty. Pierwszy z nich dotyczył podjęcia przez Sejmik uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezbędnych działań w celu budowy drogi ekspresowej S-74 oraz rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej.

- Najnowsze informacje mówią o tym, że droga S74 nie będzie realizowana przed 2021 rokiem. Niepokoją one mieszkańców i samorządy, dotarły do nas apele wielu samorządów gminnych i powiatowych naszego województwa, które domagają się jak najszybszego rozpoczęcia tej inwestycji - wyjaśniał przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka.

Obecny na Sesji przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Mazur, podkreślił potrzebę budowy tych dróg, przede wszystkim drogi S74 łączącej Świętokrzyskie z Łódzkim.

- Przyjmowaliśmy już dwa stanowiska w sprawie tej inwestycji, przekazuję je na ręce pana przewodniczącego i mamy nadzieję, że szybko uda się te połączenia zrealizować - powiedział Marek Mazur.

W stanowisku radni piszą: "Budowa trasy S-74 to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w regionie, która połączy Kielce z drogą S-12 w województwie łódzkim oraz z drogą S-19 na Podkarpaciu, umożliwiając dostęp do autostrad A1, A2 i A4. Droga ma mieć 213 km długości, jednak do tej pory zrealizowano zaledwie 7 km - z Kielc w kierunku Cedzyny. W przyjętym "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" zapisano, że do końca tego okresu zbudowane zostaną fragmenty od m. Cedzyna w stronę Podkarpacia oraz od Kielc w kierunku województwa łódzkiego. Budowa pierwszego odcinka miała się rozpocząć w roku 2018, zaś drugiego w 2019. Obecnie jedynie odcinek od granicy województwa łódzkiego do miejscowości Przełom/Mniów posiada wydaną decyzję środowiskową, zaś dla pozostałych odcinków jest ona procedowana lub przygotowano wnioski do jej złożenia. W przypadku relacji Opatów - Nisko prace projektowe zostały wstrzymane". [...] Sejmik Województwa stoi na stanowisku, że opóźnienie terminu inwestycji oznacza pozbawienie możliwości włączenia województwa świętokrzyskiego, a szczególnie jego środkowej i wschodniej części do sieci dróg szybkiego ruchu, co z kolei stanowi poważną blokadę dla pełnego wykorzystania wielu możliwości rozwojowych - zniechęca nowych oraz obecnych inwestorów do tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz lokowania nowych inwestycji".

O rozbudowie drogi S73, radni piszą natomiast: "Istnieje [...] konieczność zapewnienia finansowania oraz szybkiego rozpoczęcia przebudowy drogi krajowej nr 73 pomiędzy Kielcami i Wolą Morawicką oraz budowy obwodnicy Morawicy. Zdaniem Sejmiku Województwa inwestycja ta jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z tej trasy oraz dla usprawnienia ruchu pojazdów przejeżdżających przez miejscowość. Realizacja inwestycji będzie również szansą dla rozwoju gospodarczego okolicy (w gminie znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej)".

Kolejnym punktem była inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, która wystąpiła z apelami o podjęcie działań przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej mających na celu odzyskanie przez sadowników - członków Grupy Sadowniczej Owoc Sandomierski - ich wierzytelności.

Sejmik zaapelował również do Zarządu Grupy o odstąpienie wobec sadowników od stosowania kar za niedostarczanie owoców.

 

www.sejmik.kielce.pl

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Bernarda i Bazylego
Wszystkiego najlepszego!