Jesteś tutaj:
 
«Powrót

XLII sesja Sejmiku Województwa Święokrzyskiego

XLII sesja Sejmiku Województwa Święokrzyskiego

herb województwa świętokrzyskiegoW poniedziałek 19 marca 2018 roku w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się XLII sesja Sejmiku Województwa Święokrzyskiego.

 

Porządek obrad:

I.    Część uroczysta -  godz. 11:00.
"Turystyka w regionie świętokrzyskim – wczoraj, dziś,  jutro".

1.    Otwarcie XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – p. Arkadiusza Bąka.
2.    Powitanie uczestników sesji.
3.    Przedstawienie prezentacji:
-  Turystka w regionie świętokrzyskim – wczoraj, dziś, jutro – Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
-    Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – jej rola i wpływ w kształtowaniu rynku hotelarskiego - Piotr Dwurnik, Dyrektor Regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
-    15 lat działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - Małgorzata Wilk-Grzywna, Dyrektor Biura Zarządu ROTWŚ,
-    Rozwój sektora turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyski na przykładzie Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. – Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Uzdrowisko Busko – Zdrój SA,
-    Bałtowski Kompleks Turystyczny - Historia powstania i funkcjonowania oraz dalszy plan rozwoju – Monika Lichota, Dyrektor Marketingu / dr Andrzej Boczarowski.
4.    Wręczenie okolicznościowej statuetki.
5.    Zakończenie.


II.    Część robocza – godz. 13:00

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
3.    Wybór sekretarzy obrad.
4.    Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5.    Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
6.    Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku
w województwie świętokrzyskim:
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotra Żołądka,
b)    stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne":
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotra Żołądka,
b)    stanowisko Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.:
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Piotra Żołądka,
b)    stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kije, gmina Kije, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 565/1 o pow. 0,0006 ha i nr 565/2 o pow. 0,0165 ha:
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Agaty Binkowskiej,
b)    stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c)    stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 43,16 m2 w budynku administracyjno- technicznym szpitala, na okres 3 lat:
a)    wystąpienie Członka Zarządu - p. Marka Szczepanika,
b)    stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych
w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w 2017 roku:
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Marka Szczepanika,
b)    stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
c)    dyskusja,
d)    glosowanie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU:
a)    wystąpienie Członka Zarządu – p. Marka Szczepanika,
b)    stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
c)    stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Buskiemu, Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu oraz Gminie Kielce, w związku
z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU:
a)    wystąpienie Członka Zarządu -  p. Marka Szczepanika,
b)    stanowisk Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą ,
c)    stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032:
a)    wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b)    stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok :
a)    wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b)    stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie uchwały.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga
w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki
w latach 2014 – 2017:
a)    wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- p. Krzysztofa Dziekana,
b)    dyskusja,
c)    głosowanie uchwały.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na MarszałkaWojewództwa Świętokrzyskiego:
a)    wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- p. Krzysztofa Dziekana,
b)    dyskusja,
c)    głosowanie uchwały.
19.    Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
20.    Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
21.    Interpelacje i zapytania radnych.
22.    Sprawy różne.
23.    Zamknięcie obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Olimpii i Łazarza
Wszystkiego najlepszego!