Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Środki dla szkół zawodowych oraz utworzenie Sejmiku Młodzieżowego tematami obrad Sejmiku

Środki dla szkół zawodowych oraz utworzenie Sejmiku Młodzieżowego tematami obrad Sejmiku

sesja sejmiku 19 marcaKwestie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa na kształcenie zawodowe, rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy programu przeciwdziałania narkomanii były tematem obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli również aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich oraz wyrazili poparcie dla idei stworzenia Sejmiku Młodzieżowego.

W pierwszym punkcie obrad radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku w województwie świętokrzyskim.
 
- Na podstawie zgłoszeń od rolników widzimy, że wzrosło zapotrzebowanie na produkcję maku i jego uprawa ma być prowadzona na obszarze 23 gmin. Dużym powodzeniem cieszy się uprawa konopi włóknistej. Pojawiło się zapotrzebowanie, a rolnicy na nie odpowiadają. Będą one uprawiane na powierzchni 6380 hektarów w niemal wszystkich gminach województwa - wyjaśniał Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 
Sejmik dokonał także aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne".
 
- Pomiary kontrolne na drogach wojewódzkich wykonuje się co 5 lat. Na podstawie map otrzymanych ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich aktualizujemy Program ochrony środowiska przed hałasem dla tych terenów. Zmiany, które wprowadzamy nie będą wymagały znacznych kosztów, a pozwolą na ograniczenie hałasu przy drogach wojewódzkich - mówił w tym punkcie Sławomir Neugebauer.
 
Rozpatrzony został również projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
- Na 2018 rok Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 5 758 838 zł. Jest to kwota o 164 tys. złotych niższa niż w ubiegłym roku. W ramach tych środków możliwa jest realizacja trzech zadań - dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywizacji zawodowej, dofinansowania robót budowlanych budynków służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz realizacja zadań zleconych samorządom - mówiła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 
W kolejnym punkcie rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kije, gmina Kije, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 565/1 o pow. 0,0006 ha i nr 565/2 o pow. 0,0165 ha
 
- Nasza prośba jest podyktowana potrzebami wynikającymi z remontu drogi wojewódzkiej 756, na której wybudowana na być zatoczka autobusowa i chodnik - mówiła członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agata Binkowska.
 
Sejmik udzielił również zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 43,16 m2 w budynku administracyjno - technicznym szpitala, na okres 3 lat
 
- W tym momencie prowadzona jest w tych pomieszczeniach przez wynajmującego działalność naprawy i konserwacji sprzętu medycznego. W skład wchodzą powierzchnia biurowa i pomieszczenia magazynowe - wyjaśniał Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 
Przyjęty został również projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w 2017 roku
 
- Prowadziliśmy działania informacyjno-edukacyjne, działania z zakresu rozwoju kadr, zakresu profilaktyki, rehabilitacji i integracji społecznej oraz likwidacji szkód. Monitorowaliśmy również monitorować sytuację epidemiologiczną. Działania które podejmowane są rok rocznie, pojawiały się nowe inicjatywy, a departament realizował akcje mające na celu kształtowanie postaw - powiedział w tym punkcie Marek Szczepanik.
 
Na mocy decyzji radnych, Województwo Świętokrzyskie udzieli pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
- Chodzi o pomoc w wysokości 560 tysięcy, które są przeznaczone dla 16 szkół zawodowych na zakup sprzętu dydaktycznego, służącego w kształceniu zawodowym - mówił Marek Szczepanik.
 
Pomoc rzeczowa udzielona została również jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Buskiemu, Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu oraz Gminie Kielce, w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
- Tu pomoc udzielona zostanie w formie mobilnych robotów edukacyjnych. Ich łączna wartość szacunkowa to 27 tysięcy złotych - wyjaśniał Marek Szczepanik.
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 oraz budżecie województwa na 2018 rok przedstawiła Maria Fidzińska - Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.
 
- Dochody budżety w bieżącym roku zmniejszą się o 1,9 mln złotych, w 2019 o ponad 4 mln złotych, a w 2020 roku wzrosną o 13 mln. Wydatki natomiast wzrosną w 2018 roku o ponad 8 mln złotych, a w 2021 roku wzrosną o ponad 12 mln złotych. Największe środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg - wyjaśniała Maria Fidzińska - Dziurzyńska.
 
Radni przyjęli również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki w latach 2014 – 2017.
 
- Całokształt pracy kierownictwa jednostki zespół kontrolny ocenia pozytywnie - mówił Leszek Wawrzyła, przewodniczący tego zespołu.
 
Przyjęty został również projekt uchwały w sprawie odrzucenia skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego jako bezzasadnej.
 
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały w sprawie poparcia koncepcji powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który został przyjęty jednogłośnie.
 
"Ustanowienie roku 2018 rokiem Jubileuszu Województwa Świętokrzyskiego jest świetną okazją do tego, żeby powołać Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego zapisano, że rozwój naszego regionu jest uwarunkowany zaangażowaniem wszystkich mieszkańców województwa, w tym również młodzieży. Chcemy na wzór młodzieżowych rad gmin, powiatów, stworzyć na szczeblu regionalnym gremium młodzieżowe o charakterze konsultacyjno – doradczym. Obrady Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego odbywać się będą cyklicznie, młodzi ludzie tworzyć będą także komisje problemowe, których spotkania będą się odbywać częściej niż sesje plenarne. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku  planujemy zorganizować 5 czerwca w dniu uroczystej sesji Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego podsumowującej 20 lat istnienia naszego województwa. Osoby tworzące regionalny Sejmik będą wybierane spośród  młodzieżowych rad działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Główny cel powołania Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego to popularyzacja prac Sejmiku, zaangażowanie młodych ludzi w działania samorządu województwa, podniesienie świadomości dotyczącej polskiej samorządności, a także wymiana doświadczeń i opinii" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.
 
Radni wysłuchali także informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
- Warto zaznaczyć, że rozpoczęcie wdrażania środków z nowej perspektywy było z przyczyn niezależnych możliwe w połowie 2016 roku. W tym czasie ogłosiliśmy 182 nabory o budżecie 4,9 mld złotych, co stanowi 90% dostępnej alokacji. Złożono 3526 poprawnych wniosków o dofinansowanie o wartości 5,9 mld złotych. Podpisaliśmy 1006 podpisanych umów o wartości 1,94 mld złotych. Kontraktacja na koniec lutego wynosi zatem 34,32% alokacji programu plus ponad 17% alokacji zakontraktowanej w formie pre-umów, co daje ponad 51% alokacji łącznie. Certyfikacja wyniosła 424,4 mln złotych. Certyfikacja kształtuje się na poziomie 7,5% alokacji Programu - wyjaśniał Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.
 
W ostatnim puncie obrad przedstawiona została informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 
www.sejmik.kielce.pl
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Adolfa i Tymona
Wszystkiego najlepszego!