Jesteś tutaj:
 

Programy Rynku Pracy

.

Programy rynku pracy mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i umożliwienie im powrotu do pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do struktury rynku pracy. Do programów aktywnych należą: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, klub pracy , szkolenia , staże,  dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, prace interwencyjne i społecznie użyteczne, roboty publiczne oraz programy specjalne.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach analizując świętokrzyski rynek pracy i korzystając z doświadczeń i obserwacji  organizacji pracodawców, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, agencji rozwoju lokalnego i agencji rządowych, jak również publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, stworzył Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013. Plan ten wyznacza w sposób kompleksowy kierunki działań na rzecz rozwoju rynku pracy w regionie świętokrzyskim, przewiduje również zwiększenie zaangażowania podmiotów prywatnych oraz  trzeciego sektora w aktywizowanie i niesienie pomocy bezrobotnym.

Przedsięwzięcia wpisane w Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 koncentrują się wokół czterech priorytetów.

Pierwszy z nich pn. „Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, zapobieganie bezrobociu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu", ma na celu aktywizację grup wymagających szczególnej interwencji: osób w wieku do 30 oraz powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych bez kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Wsparcie z tego priorytetu otrzymają również osoby bezrobotne wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz bezrobotni, którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Źródłem finansowania tych działań są środki budżetu państwa pochodzące z Funduszu Pracy, środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) i pozyskane przez powiaty w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe pieniądze na aktywizację osób.

Priorytet 2 – „Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - to jeden z preferowanych kierunków działań ukierunkowany na wsparcie przedsiębiorczości poprzez  mikropożyczki i tworzenie korzystnych warunków do inwestowania. Instytucjami pomagającymi w tym zakresie będą m.in. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także sieć lokalnych inkubatorów i podmiotów wspierania przedsiębiorczości.

W ramach priorytetu „Wzrost spójności systemu edukacji i kształcenia zawodowego z kierunkami rozwoju i potrzebami rynku pracy" prowadzone będą przedsięwzięcia zmierzające do uelastycznienia i dostosowania systemu kształcenia zawodowego do aktualnych trendów na rynku pracy. Oś finansową stanowią środki POKL, fundusze uczelni, OHP, Kuratorium Oświaty.

Ostatnim celem jest wzmocnienie obsługi rynku pracy oraz promocja innowacyjnych metod i instrumentów wzrostu zatrudnienia i walki z bezrobociem. Do realizowanych w 2013 roku zadań należeć będą min.: projekty współpracy ponadnarodowej, pozwalające na wypracowanie nowych, skutecznych rozwiązań w obszarze polityki rynku pracy, jak również adaptację już funkcjonujących metod i narzędzi z krajów partnerskich. Działania w tym priorytecie sfinansowane zostaną z zasobów finansowych POKL, WUP i EURES.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Wszelkich informacji dotyczących konkretnego projektu, w tym terminów rekrutacji, możliwości i kryteriów udziału, udzielają instytucję realizujące dany projekt - Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, świętokrzyskie uczelnie, inkubatory przedsiębiorczości, gminne centra aktywizacji, itp.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Czesława i Hieronima
Wszystkiego najlepszego!