Jesteś tutaj:
 

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Dodatek aktywizacyjny otrzyma osoba bezrobotna, która została skierowana przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny wypłacony zostanie w wysokości różnicy między minimalnym a otrzymywanym wynagrodzeniem za pracę, ale nie większej niż 50% zasiłku przez okres jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Na tę formę wsparcia może liczyć również bezrobotny podejmujący z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dostanie wtedy  do 50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby mu zasiłek.
Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z: potwierdzoną kopią umowy o pracę lub kopią umowy cywilno prawnej, zaświadczeniem potwierdzającym formę i okres zatrudnienia oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Urząd Pracy.

Dodatek aktywizacyjny nie będzie wypłacany w przypadku: skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ; podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny; podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą RP u pracodawcy zagranicznego.

 

STAŻE

Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • na okres od 3 do 6 miesięcy

- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy,

-  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego,

-  bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

- bezrobotni niepełnosprawni.

 • na okres od 3 do 12 miesięcy

- bezrobotni do 25 roku życia,

- bezrobotni, którzy w  okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia.

Staż mogą zorganizować następujące podmioty:

 • pracodawca,  tj. jednostka organizacyjna, także nieposiadająca osobowości prawnej, lub przedsiębiorca, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
 • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP, osobiście i na własny rachunek,  działalność  w  zakresie  produkcji  roślinnej  lub  zwierzęcej,  w  tym  ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym  obszar  użytków  rolnych,  o  pow.  przekraczającej  2  ha  przeliczeniowe  lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz 291 z późn. zm.)
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, do którego do odbycia stażu może być skierowany bezrobotny na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
 • organizacja pozarządowa.

 

Prace interwencyjne

Tą formą wsparcia mogą zostać objęte osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni do 25 roku życia i po 50; długotrwale bezrobotni; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni po odbyciu wyroku; niepełnosprawni; członkowie mniejszości etnicznej, którzy muszą w celu zatrudnienia poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego urzędu pracy.

 

Roboty publiczne

W ramach robót publicznych mogą być zatrudniane osoby bezrobotne:

 • długotrwale lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego oraz  kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • powyżej 50  roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
 • pozostające bez pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności,
 • niepełnosprawni,
 • dłużnicy alimentacyjni w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do urzędu pracy  właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizatorem mogą być: gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką : ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Czas trwania tej formy nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

 

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Bezrobotny, który ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o dofinansowanie w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia .
Kryteria przyznania dotacji zamieszczone są na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

 

Prace społecznie użyteczne

Do prac społecznie użytecznych skierowane mogą być osoby: bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „ osobami uprawnionymi". Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Bezrobotni, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, po udokumentowaniu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, mogą otrzymać ich refundację. Kwota refundacji nie może przekroczyć połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty. O zwrot kosztów występuje osoba uprawniona na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zgodnie a art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach Rynku Pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub szkoła mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć  sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek  składa się w ogłoszonych terminach naboru we właściwych urzędach pracy.

 

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania

Na zwrot kosztów dojazdu mogą liczyć osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub zostały skierowane na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdżają do miejsc  ich realizacji, a ich przychód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Również osoby spełniające powyższe warunki, a skierowane poza miejsce swojego zamieszkania, dostaną zwrot kosztów przejazdów w obie strony.

Zwrot kosztów zakwaterowania należy się bezrobotnemu: podejmującemu, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, pracę, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania, gdzie czas dojazdu w obie strony wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie; mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscu lub w pobliżu miejsca zatrudnienia, a jego przychód nie przekracza 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania. Zwrot u dokonuje się:

 • do roku - w przypadku zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • przez czas trwania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Stypendium  z tytułu podjęcia nauki

Osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, podejmuje dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, może złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Warunkami otrzymania stypendium jest złożenie zaświadczenia stwierdzającego podjęcie lub kontynuowanie nauki i dokumentu potwierdzającego nieprzekraczanie wysokość dochodu na członka rodziny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Stypendium stanowi równowartość zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

Pożyczka szkoleniowa

Urząd Pracy może, na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, udzielić pożyczki na pokrycie kosztów szkolenia (tzw. pożyczka szkoleniowa), które umożliwi podjęcie pracy, działalności gospodarczej lub utrzymanie zatrudnienia. Maksymalna wysokość pożyczki szkoleniowej to czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania dokumentów o jej przyznanie. Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

To kolejny instrument aktywizacyjny, pomagający w zdobyciu kwalifikacji lub umiejętności  zawodowych, realizowany w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych. Może odbywać się w dwóch formach:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych, trwającej od 12 do 18 miesięcy i zakończonej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym,
 • przyuczeniem do pracy dorosłych, trwającym od 3 do 6 miesięcy i umożliwiającym zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych.

 

 

 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Jana i Pawła
Wszystkiego najlepszego!