Jesteś tutaj:
 

Niepubliczne pośrednictwo pracy

Niepubliczne jednostki organizacyjne prowadzące usługi pośrednictwa pracy

 

 

Niepubliczne pośrednictwo pracy tworzą w Polsce agencje zatrudnienia, które świadczą usługi w zakresie:

 • pośrednictwa pracy (zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich),
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej.

Działalność agencji zatrudnienia regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać, po spełnieniu szeregu wymogów, certyfikat  o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia realizuje w imieniu marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Należy jednak pamiętać, że bez certyfikatu mogą działać firmy, które gromadzą i udostępniają informacje o wolnych stanowiskach pracy w Internecie.

Agencje pośrednictwa pracy na terenie Polski
Tego rodzaju agencje rekrutują pracowników dla pracodawców z kraju. Ich usługi dla osób poszukujących pracy są całkowicie bezpłatne. Gros z nich prowadzi serwisy internetowe, gdzie można znaleźć ogłoszenia o rekrutacji na wolne stanowiska w tych firmach, które są ich klientami. Ponadto tworzą bazy kandydatów, do których można zgłosić się on-line, wysyłając e-mailem swoje CV albo wypełniając formularz aplikacyjny.

Agencje pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
Agencje szukają i pośredniczą w zatrudnianiu pracowników do pracy za granicą. Ich usługi dla osób poszukujących pracy mogą być częściowo odpłatne. Zakres odpłatności jest określony przepisami prawa oraz w umowie, którą agencja ma obowiązek zawrzeć z osobą, którą kieruje do pracy za granicą. Umowa taka musi zawierać następujące informacje:

 • kto jest zagranicznym pracodawcą,
 • okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby kierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 • kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów,
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,
 • inne zobowiązania stron.

Jeżeli umowa nie zawiera wszystkich tych punktów - jest niezgodna z prawem.
Warto pamiętać, że Polacy mogą podejmować pracę w innych krajach wyłącznie na zasadach określonych przez te kraje, a agencje zatrudnienia kierujące do pracy za granicą mają obowiązek przestrzegania umów międzynarodowych i prawodawstwa poszczególnych państw w tym zakresie.

Przed wyjazdem do pracy zagranicę:

1.    Sprawdź, czy pośrednik pracy posiada odpowiedni certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl).
2.    Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego oraz spotkań z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np. w kawiarni, na dworcu itp.).
3.    Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa pobierania opłat za załatwienie pracy.
4.    Nie płać pośrednikowi „z góry" bez pokwitowania i poza biurem firmy. Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta  nie daje szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby.
5.    Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal.
6.    Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd lub kurs nauki języka obcego, sprawdź, ile wynoszą ceny w innych firmach. Nie przepłacaj!
7.    Pośrednik pracy ma obowiązek zawarcia z Tobą pisemnej umowy, w której będą podane, m.in. nazwa pracodawcy, okres zatrudnienia, rodzaj i warunki pracy oraz wynagradzania, a także przysługujące tej osobie świadczenia socjalne itp. (art. 85 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008r, Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
8.    Pamiętaj, że polski pośrednik pracy powinien kierować Cię do pracodawcy zagranicznego, a nie do innej zagranicznej agencji zatrudnienia.  
9.    Sprawdź w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, jak długo działa, czy posiada własne biuro/lokal.
10.    Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysłał już ludzi do pracy za granicę. Warto poprosić o numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz do osób, które skorzystały z jego usług i mogą potwierdzić jego wiarygodność i rzetelność.
11.Dozwolone jest pobieranie od osób kierowanych do pracy za granicą opłat z tytułu faktycznie poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na:
•    dojazd i powrót osoby skierowanej,
•    wydanie wizy,
•    badania lekarskie,
•    tłumaczenia dokumentów.

Jeżeli warunki pracy (płacy) nie odpowiadają temu, co nam obiecywano, to można wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym - występując z powództwa cywilnego.

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy przez obywatela polskiego za granicą osoba szukająca informacji lub pomocy powinna zgłosić się do Konsulatu RP. Ewentualnych roszczeń wobec zagranicznego pracodawcy można dochodzić wnosząc sprawę do właściwego Sądu Pracy w danym kraju - jako jedynej instytucji rozstrzygającej spory pomiędzy pracobiorcą i pracodawcą. O pomoc również można się zwrócić do właściwego urzędu pracy lub związków zawodowych.

Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na policję lub do prokuratury.

Agencje doradztwa personalnego (HR)
Agencje doradztwa personalnego prowadzą analizę zatrudnienia u pracodawców, określają kwalifikacje pracowników i ich predyspozycje oraz inne cechy konieczne do wykonywania określonej pracy, a także wskazują źródła i metody rekrutacji pracowników na określone stanowiska pracy. Usługi agencji doradztwa personalnego są  bezpłatne dla osób poszukujących pracy. Oferty agencji doradztwa personalnego można znaleźć w Internecie.

Agencje poradnictwa zawodowego
Agencje poradnictwa zawodowego udzielają osobom wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego zawodu w zależności od posiadanych kwalifikacji, a także predyspozycji zawodowych. Wykorzystując różnorodne instrumenty np.: testy kompetencji zawodowych, rozmowę, badają cechy osobowości i określają docelową grupę zawodów odpowiednią dla badanego. Agencje te informują także o zapotrzebowaniu na konkretne zawody na polskim rynku pracy oraz określają zawody przyszłości. Działania agencji zmniejszają skutecznie niedopasowanie ludzi do wykonywanego zawodu.

Agencje pracy tymczasowej
Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy oraz kierują ich do pracy tymczasowej. Ich usługi są dla osób poszukujących pracy bezpłatne. Praca tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na wykonywaniu zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takich, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych na stałe w danej firmie nie byłoby możliwe.
 

 

Przydatne strony internetowe, z którymi warto się zapoznać zanim zaczniesz szukać pracy:
www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.kraz.praca.gov.pl - Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.kielce.oip.pl - Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach i w Powiatowych Urzędach Pracy woj. świętokrzyskiego.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Jana i Pawła
Wszystkiego najlepszego!