Jesteś tutaj:
 

Formy wsparcia dla pracodawcy

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy pracodawcom w wyborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Doradcy zawodowi, m.in.: diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o testu zainteresowań zawodowych, kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy); wspomagają proces rekrutacji i selekcji.
Poradnictwo zawodowe jest dobrowolne i bezpłatne.

Pośrednictwo powiatowego urzędu pracy

Pracodawca w procesie rekrutacyjnym może skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy . Składa ofertę pracy na ujednoliconym druku krajowej oferty pracy. Pośrednicy pracy z PUP udostępniają informację o niej w dwóch formach:

- zamkniętej – informacja o stanowisku dociera do wyselekcjonowanej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy,  grupy kandydatów, którzy kierowani są na rozmowę kwalifikacyjną,

- otwartej – oferta pracy jest upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej z podaniem danych pracodawcy . Zainteresowani kontaktują się bezpośrednio z pracodawcą.

Innymi sposobami bezpośredniego kontaktu pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy są: giełda pracy oraz targi pracy.

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Pracodawca może również zawrzeć umowę przewidującą jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Refundacja jest możliwa, gdy osoba bezrobotna zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie co najmniej roku nadal świadczy pracę.
Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu spełnienia w/w warunków.

Inne

Pracodawcy mogą również skorzystać z takich narzędzi wspierania rynku pracy jak: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przygotowania zawodowego dorosłych. Więcej informacji.

Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie w naszym kraju obywateli innych państw regulują liczne przepisy, umowy międzynarodowe lub międzypaństwowe. W zależności od kraju pochodzenia oraz statusu danej osoby procedura legalnego jej zatrudnienia może być bardziej lub mniej skomplikowana. Aktami  prawnymi dotyczącymi tej kwestii są: ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.); ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólna zasada mówi, że cudzoziemca można zatrudnić (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i kontraktu cywilnego), jeśli ma on zezwolenie na pracę i przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy. Bez zezwolenia mogą pracować w Polsce obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. A także osoba, która: posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z ochrony uzupełniającej lub czasowej w Polsce, uzyskała zezwolenie na osiedlenie się w naszym kraju, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce. Wobec  obcokrajowców z innych państw stosuje się szczegółowe regulacje zawarte w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.);

Pierwszą czynnością , jaką powinien wykonać pracodawca zamierzający zatrudnić obcokrajowca, jest zasięgnięcie informacji we właściwym urzędzie wojewódzkim na temat procedury uzyskania zezwolenia na terenie danego województwa. Określają one wymagane dokumenty oraz czy na proponowane stanowisko do wniosku należy załączyć opinię starosty. Po uiszczeniu opłaty, dołączeniu ewentualnej opinii starosty o braku na proponowane stanowisko kandydata posiadającego obywatelstwo polskie, można wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Dopiero po jego otrzymaniu pracodawca ma prawo podpisać z pracownikiem umowę, która powinna być zawarta na warunkach wskazanych w zezwoleniu.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!